• آشنایی با مبانی رفتارشناسی
  • معرفی الگوهای 15گانه دیسک
  • دیسک و مدیریت منابع انسانی
  • کاربرد تست دیسک در تیم سازی
  • ارتقای بهره وری در سازمان
  • سبک های انگیزشی کارکنان
  • افزایش اثربخشی سازمانی