دوره‌های آموزشی

دوره آموزشی کاربرد مدل دیسک در سازمان ها
کاربرد مدل دیسک در سازمان ها
آشنایی با مبانی رفتارشناسی
معرفی الگوهای 15گانه دیسک
دیسک و مدیریت منابع انسانی و...
دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
هوش مصنوعی و داده محوری در منابع انسانی
چشم انداز هوش مصنوعی در HR
مدل مرجع HR و جایگاه مباحث داده محوری در آن
شاخصهای عملکردی HR (بستر داده محوری)و...
دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
آشنایی با مفاهیم و اصول حسابداری
انواع گزارش‌های مالی و نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری مدیران
تکنیک‌های تجزیه و تحلیل مالی
وبینار آموزشی مدیریت و ارزیابی عملکرد
وبینار مدیریت و ارزیابی عملکرد
شناخت انواع سیستم‌های ارزیابی عملکرد
تدوین شاخص‌ها و استقرار سیستم‌ها
فرهنگ‌سازی و بهبود مستمر سیستم‌ها
وبینار آموزشی موفقیت در مصاحبه شغلی
وبینار موفقیت در مصاحبه شغلی
هدف از مصاحبه استخدامی
بایدها و نبایدهای حضور در مصاحبه شغلی
تکنیک‌ها و روش‌های تاثیرگذاری