دوره‌های آموزشی

دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
آشنایی با مفاهیم و اصول حسابداری
انواع گزارش‌های مالی و نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری مدیران
تکنیک‌های تجزیه و تحلیل مالی
وبینار آموزشی مدیریت و ارزیابی عملکرد
وبینار مدیریت و ارزیابی عملکرد
شناخت انواع سیستم‌های ارزیابی عملکرد
تدوین شاخص‌ها و استقرار سیستم‌ها
فرهنگ‌سازی و بهبود مستمر سیستم‌ها
وبینار آموزشی موفقیت در مصاحبه شغلی
وبینار موفقیت در مصاحبه شغلی
هدف از مصاحبه استخدامی
بایدها و نبایدهای حضور در مصاحبه شغلی
تکنیک‌ها و روش‌های تاثیرگذاری