• چشم انداز هوش مصنوعی در HR
  • مدل مرجع HR و جایگاه مباحث داده محوری در آن
  • شاخصهای عملکردی HR (بستر داده محوری)
  • استراتژی داده محوری (ورکشاپ عملیاتی)
  • جبران خدمات داده محور (کارگاه عملیاتی)
  • جذب و استخدام داده محور (کارگاه عملیاتی)
  • ارزیابی عملکرد داده محور (کارگاه عملیاتی)
  • همراه با ارائه مدرک معتبر