تاثیر رهبری اخلاقی، بر تعهد سازمانی و عزت نقس با نقش میانجی رضایت

در طی چندین سال گذشته تمایل فزاینده‌ای نسبت به تكامل و ارتقای رهبری اخلاقی و اثربخشی رهبر در سازمان‌ها ایجاد شده است. اهمیت رهبری اخلاقی به دلیل تاثیری است كه این رهبران بر هدایت، سلوك و عملكرد سازمان دارند. همچنین رهبری اخلاقی، اعضای سازمان را به سوی اهداف و مقاصدی كه سازمان، اعضای آن، ذی‌نفعان و جامعه را بهره‌مند می‌گرداند سوق می‌دهد و از آنجایی که ابعاد رفتاری آن با نگرش‌ها و رفتارهای گوناگون پیروان از جمله تعهد، رضایت از رهبر، اعتماد به مدیریت، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی پیوند دارد، مدیران مجموعه‌ها باید ارزشمندی و اهمیت رهبری اخلاقی در شركت را بازشناسند و از آن پشتیبانی نمایند. از این رو با در نظر داشتن دشواری‌هایِ کار در حوزه مراقبت‌های بهداشتی، به‌ویژه پرستاری و باور به ضرورت شناخت سبک رهبری مناسب به‌منظورآفرینش عزت نفس، رضایت شغلی و زندگی، در این پژوهش، بر سبك رهبری اخلاقی تاکید شده تا اثر آن را بر متغیرهای تعهد سازمانی و عزت نفس سنجیده شود.

در این پژوهش، نقش تعدیلگر رضایت شغلی در رابطه بین رهبری اخلاقی، عزت نفس و تعهد سازمانی، در میان پرستاران بیمارستان‌های ‌خصوصی ‌شهر ‌مشهد ‌با اندازه نمونه ۱۶۶ نفر و با استفاده از الگوی مدل‌یابی معادله‌ی ساختاری بررسی شده است.

خلاصه‌ای از پژوهش

رهبری اخلاقی به عنوان رویکرد نوینی در چشم‌انداز رهبری پا به عرصه ظهور گذاشته و با اولویت دادن به اخلاقیات در سازمان، زمینه ایجاد و ارتقای اثربخشی فردی و سازمانی را فراهم نموده است. رویکرد اخلاق مدار در رهبری امروزه توجه بسیاری از سازمانها را به خود جلب کرده است؛ چرا که با بها دادن به ارزش‌های والای انسانی و حمایتی به کارکنان سازمان‌ها، احساس مفید و موثر بودن می‌بخشد و زمینه را برای انجام اثربخش وظایف آنها فراهم می‌نماید. چنانچه جو رهبری اخلاقی در سازمان‌ها حاکم باشد و مدیران خود مقید به اصول اخلاقی بوده و به نوعی الگوی زیردستان باشند، می‌توان از کارکنان نیز انتظار انجام رفتارهای اخلاقی را داشت. بنا به تعریف، رهبری که به معنی نفوذ بر دیگران است و به واسطه تأکید بر پیروی داوطلبانه زیردستان که از مدیریت متمایز می‌گردد، رفتار رهبری به خودی خود، مؤثر، حامی، محرک و با اهمیت است و وقتی رعایت اخلاقیات و الگوی اخلاقی بودن، چاشنی آن می‌شود، رنگ و بوی دلپذیرتری می‌گیرد که از این طریق به نهادینه‌سازی اصول اخلاقی در سازمان کمک قابل توجهی می‌کند.

ارتباط بین رهبری اخلاقی و عزت نفس

در مورد ارتباط بین رهبری اخلاقی و عزت نفس و تعهد سازمانی نیز می‌توان اذعان داشت که افزایش تعهد سازمانی و عزت نفس کارکنان بدون حمایت و هدایت رهبری، قطعاً امکان‌پذیر نخواهد بود. زیرا رهبر اخلاق-مدار سازمان، از طریق پایبندی به اصول اخلاقی، حل و فصل منصفانه و عادلانه مسائل، شنیدن صحبت‌ها و دغدغه‌های کارکنان، دلسوزی و رفع مشکلات آنان و مواردی از این قبیل، باعث افزایش احساس رضایت در کارکنان می شود.

نتایج پژوهش

در بررسی فرضیه‌های تحقیق، تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی معنادار بود، اما این پارامتر با عزت نفس، رابطه معناداری ندارد. درواقع رهبری اخلاقی اعضای سازمان را به‌سوی اهداف و مقاصدی كه سازمان، اعضای آن، ذی نفعان و جامعه را بهره‌مند می‌گرداند سوق می‌دهد و بیشتر به فضای کاری افراد باز می‌گردد، اما عزت نفس دربردارنده‌ی اعتماد به نفس، وجود عواطف مثبت و نبود احساسات منفی در فرد است و بیشتر جنبه خصوصی برای افراد دارد. همچنین، رضایت شغلی نقش میانجی در تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی دارد. رهبری اخلاقی به صورت مستقیم و با واسطه رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیرگذار است. بنابراین، اخلاقیات و رهبری اخلاق مدار درسازمان‌ها، ضمن بهبود محیط و بستر سازمانی، باعث افزایش تعهد سازمانی پرستاران می‌شود.
عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی مدیریتی مطلع شوید!